Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/903
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.contributorΒεργαδή, Ηρώ-
dc.date2015-
dc.date.accessioned2020-10-25T17:18:13Z-
dc.date.available2020-10-25T17:18:13Z-
dc.identifierhttp://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/54-
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/903-
dc.descriptionΣκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η αναζήτηση και ανάλυση των εργαλείων της έξυπνης νομοθεσίας σε όλες τις φάσεις του νομοθετικού κύκλου, με έμφαση στην ελληνική περίπτωση. Η διαδικασία νομοθέτησης, από τη σύλληψη της ιδέας για νομοθετική πρωτοβουλία έως την υιοθέτηση και την εφαρμογή της, παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά και διέπεται από ορισμένες αρχές, οι οποίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχει όμως, στο επίκεντρο της μελέτης μας, η διεθνής ενασχόληση και πρακτική, όπως αυτή αναδύεται μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές για την απλούστευση και τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ, όπως και η πολιτική της Ε.Ε. για την ενίσχυση της καλής νομοθέτησης, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: τα κείμενα τους μιλούν για την προσαρμογή της νομοθεσίας στις σύγχρονες ανάγκες, προς όφελος των επιχειρήσεων και του πολίτη (εξοικονόμηση χρόνου και μείωση δαπάνης). Ο τελικός στόχος είναι να διατηρηθεί το αίσθημα της ασφάλειας δικαίου, μέσα σε ένα περιβάλλον τόνωσης της επιχειρηματικότητας. Ο προγραμματισμός του ρυθμιστικού έργου, σε συνδυασμό με το συντονισμό και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου εν γένει, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών προτάσεων, καθιστά τις μεθόδους εργασίας πιο διαφανείς και μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα στον τομέα των ορθών πρακτικών. Μέσα από την παρουσίαση των φάσεων του ευρύτερου νομοθετικού κύκλου αξιολογείται ο βαθμός υιοθέτησης της έξυπνης νομοθεσίας από την ελληνική έννομη τάξη, από τη θέσπιση ενός νομοθετήματος ως την εφαρμογή και αξιολόγησή του. Σε αναλυτικό πίνακα εξετάζονται οι προβλέψεις του Ν. 4048, με έμφαση στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, στη διαβούλευση και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση σε αντιπαραβολή με τα πραγματικά δεδομένα μελετώντας τα νομοθετήματα του ΥΔΜΗΔ για τα έτη 2014-2015. Παράλληλα, μελετάται η φύση των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων για την καλή νομοθέτηση δομών, ήτοι του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης και του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. Από την μελέτη αυτή προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εφαρμογή της καλής νομοθέτησης στην Ελλάδα και διατυπώνονται προτάσεις για την βελτίωσή της, κυρίως αναφορικά με τον συντονισμό της και τη δημιουργία ενός εποπτικού οργάνου σε όλες τις φάσεις του νομοθετικού κύκλου.-
dc.descriptionThe aim of the present study is the quest and analysis of use of the smart regulation tools in all stages of the legislative cycle, putting emphasis on the Greek case. The legislative process, starting from the conception of the idea for legislative initiative to the adoption and implementation of it, presents specific characteristics and is regulated by various different principles among countries. However, in the centre of our study, lies the international occupation and practice, as it emerges from integrated policies for the simplification and improvement of the regulatory environment. The OECD recommendations and the EU’s policy about the enhancement of better regulation, move towards the same direction: their texts talk about the adaptation of the regulation to the current needs, for the benefit of businesses and citizens (saving time and reducing expenses). The final aim is to maintain the feeling of legal certainty, in an environment where business activity is boosted. Planning the regulatory project, in combination with coordinating and observing the governmental project in general, contributes to the quality improvement of the legislative proposals, renders more transparent the working methods and can constitute an example in the sector of best practices. Through the presentation of the stages of the wider legislative cycle, it is possible to evaluate the degree of adoption of smart regulation from the Greek legal system starting from law-making to its implementation and evaluation. The predictions of the law 4048/2012 are examined in a thorough table, emphasizing regulatory impact assessment, consultation and ex post evaluation when compared to the real data through studying the statutes of the Ministry of Administrative Reform and E-Governance for the years 2014-2015. Meanwhile, the nature of responsibilities of better regulation structures, in particular the Better Regulation Office and the Legislative Initiative Office, is examined. Through this study, some interesting conclusions about the implementation of better regulation in Greece are drawn and suggestions are made for its improvement, mainly concerning its coordination and the creation of an oversight body in all stages of the legislative cycle.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagegr-
dc.subjectΔίκαιο-
dc.titleΓια μια πληρέστερη ενσωμάτωση της έξυπνης νομοθεσίας στον ευρύτερο νομοθετικό κύκλο_Η ελληνική περίπτωση-
dc.typeWorking Paper-
dc.pedioΔίκαιο-
dc.sxoli1-
dc.seira23-
dc.keywordsΣυντονισμός,-
dc.keywordsΕποπτικό όργανο-
dc.keywordsΚαλή Νομοθέτηση-
dc.keywordsΈξυπνη νομοθεσία-
dc.keywordsΑξιολόγηση συνεπειών ρυθμίσεων-
dc.keywordsΔιαβούλευση-
dc.keywordsΕκ των υστέρων αξιολόγηση-
dc.keywordsΑπλούστευση διαδικασιών-
dc.keywordsΜείωση διοικητικών επιβαρύνσεων-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τελικές Εργασίες Σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα