Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/901
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.contributorΚαρέλλας, Δημήτριος-
dc.date2015-
dc.date.accessioned2020-10-25T17:17:30Z-
dc.date.available2020-10-25T17:17:30Z-
dc.identifierhttp://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/78-
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/901-
dc.descriptionΕίναι κοινώς αποδεκτή παραδοχή πλέον, ότι ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πολυτιμότερο πόρο για όλους τους οργανισμούς από τον οποίο εξαρτάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η παροχή υψηλών και ποιοτικών υπηρεσιών, αλλά και η καινοτομία και η συνεχής βελτίωση και ανανέωση. Ειδικότερα στη χώρα μας σήμερα, όπου ο Δημόσιος Τομέας επηρεάζεται από συνθήκες οικονομικής στενότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής, η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα κρίνεται πιο καθοριστική από ποτέ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωτεύον ζήτημα αποτελεί η ικανοποίηση που βιώνουν οι δημόσιοι υπαλληλοι από την εργασία τους, η οποία επηρεάζεται καθοριστικά και από την μορφή ηγεσίας που ασκείται. Μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας μελετάται η επίδραση του στυλ ηγεσίας και συγκεκριμένα η πλήρης έκταση των ηγετικών στυλ (Μετασχηματιστική, Διεκπεραιωτική, και προς Αποφυγή Ηγεσία), στην επαγγελματική ικανοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων. Για τη διενέργεια της έρευνας επελέγη και έγινε χρήση του ερωτηματολογίου M.L.Q. - Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο, των Avolio και Bass, 2004 και του ερωτηματολογίου Επαγγελματικής ικανοποίησης J.S, των Warr, Cock and Wall, 1979, ερωτηματολόγια παγκοσμίως αναγνωρίσιμα και επιστημονικά έγκυρα. Τέλος, εκτός από τον τύπο ηγεσίας διερεύνηθηκε και η επίδραση ατομικών χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, εργασιακή προϋπηρεσία, θέση στο φορέα). Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σχέση μετασχηματιστικής ηγεσίας και επαγγελματικής ικανοποίησης, καθώς και την επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν, με εξαίρεση τη μεταβλητή φύλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δημόσιου Τομέα και να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα.-
dc.descriptionIt is commonly accepted nowadays that human resources constitute the most valuable asset of an organization and are responsible for its effectiveness, efficiency and provision of high quality services, but also for its innovation and continuous improvement and renewal. Especially in our country today, where the public sector is affected by conditions of economic scarcity and fiscal adjustment, the importance of the human factor is more critical than ever for the smooth running of the service, the service of citizens, the protection of the public interest and supporting of public policies. In this context, the primary issue is the satisfaction experienced by public officials from their work, which decisively is influenced by the type of leadership exerted. Through primary quantitative research using a structured questionnaire to 107 employees of the National Center of Public Administration, the effect of leadership style and particularly the Full Range of leadership styles (Transformational, Transactional, Avoidant Leadership) upon the job satisfaction of public servants are being studied. For conducting the research two questionnaires were selected and used, Multifactor Leadership Questionnaire Form - 5x by Avolio and Bass (2004) and the questionnaire Job Satisfaction by Warr, Cock and Wall (1979). Both questionnaires are widely recognizable and scientifically reliable. Finally, apart from the type of leadership, the effect of individual characteristics on job satisfaction was investigated (gender, age, education level, work experience, position in the organization). The findings confirm the relationship between transformational leadership and job satisfaction, and the impact of individual characteristics examined, except the sex variable. The research results can be exploited in designing programs to improve the administrative capacity of the public sector and be a useful material for further reflection and research.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagegr-
dc.subjectΠολιτικές Επιστήμες-Πολιτική και Διακυβέρνηση-
dc.subjectΔημόσια Διοίκηση-
dc.titleΗγεσία και Ικανοποίηση Στελεχών στον Εργασιακό Χώρο. Η Περίπτωση του Δημόσιου Τομέα.-
dc.typeWorking Paper-
dc.pedioΠολιτικές Επιστήμες και Διοίκηση-
dc.sxoli1-
dc.seira23-
dc.keywordsΔημόσιος Τομέας.-
dc.keywordsΤύπος Ηγεσίας-
dc.keywordsΜετασχηματιστική Ηγεσία-
dc.keywordsΗγεσία-
dc.keywordsΔιεκπεραιωτική Ηγεσία-
dc.keywordsΜη Ηγετική Συμπεριφορά-
dc.keywordsΕργασιακή Ικανοποίηση-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τελικές Εργασίες Σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα