Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/887
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.contributorΒαρσάμη, Μάρθα-
dc.date2015-
dc.date.accessioned2020-10-25T17:01:31Z-
dc.date.available2020-10-25T17:01:31Z-
dc.identifierhttp://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/53-
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/887-
dc.descriptionΗ παροχή δυνατότητας ρύθμισης των καταναλωτικών διαφορών μέσω εξωδικαστικών μηχανισμών, αποτελεί σε διεθνές επίπεδο μια αποτελεσματική μορφή προστασίας των καταναλωτών, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί αυτοί προσφέρουν οικονομία, ταχύτητα και απλότητα στη διαδικασία, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη λειτουργία της αγοράς. Με την εναλλακτική επίλυση των διαφορών ασχολείται πληθώρα αρχών και φορέων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Επιτροπή μάλιστα να ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ως μέθοδο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών. Στις περισσότερες χώρες, οι εν λόγω μηχανισμοί ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ με το κύρος των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών περιβάλλονται οι σχετικοί μηχανισμοί μόνο στην Ελλάδα και στις σκανδιναβικές χώρες. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ), μια Ανεξάρτητη Αρχή που εμφανίστηκε στην εθνική έννομη τάξη το 2004 και έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, με άλλα λόγια τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού. Υπόθεση εργασίας συνιστά η διερεύνηση του κατά πόσο ο ΣτΚ ανταποκρίνεται στο θεσμικό του ρόλο και το εάν δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα. Γίνεται αναφορά στην αποστολή, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής, με έμφαση στις σημαντικότερες καταναλωτικές διαφορές που την απασχόλησαν. Επιχειρείται η συνολική αποτίμηση της μέχρι τώρα λειτουργίας του και προς επίτευξη του σκοπού αυτού, εξετάζεται η στατιστική αποτύπωση της δράσης του, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, οι οποίοι παρατίθενται στις Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ημι-δομημένη συνέντευξη με την Αναπληρώτρια Συνήγορο, κα. Κοντογιάννη. Περαιτέρω, στη μελέτη περιλαμβάνεται μια σύντομη αναφορά στο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, αλλά και στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αυτής πολιτικής. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις τόσο για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΣτΚ και την ενίσχυση της συνεργασίας του με παρεμφερείς φορείς, όσο και για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών γενικότερα.-
dc.descriptionEnabling the settlement of consumer disputes through extrajudicial mechanisms is an effective method of consumer protection at the international level, given that these mechanisms provide more economical, faster and simpler procedures, thus contributing to increasing consumer confidence in market operation. A large number of authorities and bodies are working towards finding an alternative dispute resolution, both at national and European levels, with the Commission even encouraging the use of mediation as a method of resolving civil and commercial disputes. In most countries, these mechanisms are part of the private sector, whereas the relevant mechanisms only in Greece and the Nordic countries are surrounded by the prestige of the independent administrative authorities. The Consumer Ombudsman is the object of the present study. This is an independent authority that appeared in the national legal order in 2004 and its core responsibility is the out-of-court settlement of consumer disputes, in other words the mediation between contracting parties so that a compromise could be reached. The working hypotheses and objectives of the current study are whether the Consumer Ombudsman is fulfilling its institutional role, as well as to investigate whether it could contribute, within its framework of competences, to improving the services provided by public sector organizations. Special reference is made to the authority’s mission, responsibilities, organization and methods of operation, with an emphasis on the most significant consumer disputes it has attended to. The study attempts an overall assessment of the Ombudsman’s past operation, by conducting a statistical survey of its action, based on quantitative and qualitative indicators, which are listed in the authority’s annual reports. In supporting the aforementioned analysis, a semi-structured interview with the Deputy Ombudsman, Mrs. Kontogiannis, was carried out. Furthermore, the study includes a brief reference to the national and European legal framework for consumer protection, as well as the development of this European policy. Finally, proposals towards improving the operation of the Consumer Ombudsman and strengthening its cooperation with similar bodies, as well as providing more effective consumer protection in general, are discussed.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagegr-
dc.subjectΠολιτικές Επιστήμες-Πολιτική και Διακυβέρνηση-
dc.subjectΔημόσια Διοίκηση-
dc.titleΗ συμβολή της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα.-
dc.typeWorking Paper-
dc.pedioΠολιτικές Επιστήμες και Διοίκηση-
dc.sxoli1-
dc.seira23-
dc.keywordsΠροστασία των καταναλωτών-
dc.keywordsΠρομηθευτές-
dc.keywordsΣυνήγορος του Καταναλωτή-
dc.keywordsΕξωδικαστική (εναλλακτική) επίλυση διαφορών-
dc.keywordsΑνεξάρτητη Διοικητική Αρχή-
dc.keywordsΕυρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών-
dc.keywordsΔιαμεσολάβηση-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τελικές Εργασίες Σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα